Sarah Lebovitz, SEIU Archivist, 2018

Sarah Lebovitz, SEIU Archivist, at the Reuther Library. 2018.

Sarah Lebovitz, SEIU Archivist, 2018
Date: 
2018
Physdesc: 
Photograph
Photographer: 
unknown